Dokumentacja szkolna


PODSTAWA PROGRAMOWA . JĘZYKI OBCE


Minister Edukacji określił zakres celów oraz treści kształcenia w Rozporządzeniu o podstawie programowej kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r.)
Kształcenie podzielone jest na cztery etapy:
I – klasy 1-3 szkoły podstawowej
II – klasy IV-VI szkoły podstawowej
III – gimnazjum
VI – szkoły ponadgimnazjalne

Podstawa programowastanowi podstawę przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych (standardów egzaminacyjnych). Egzamin gimnazjalny z języka obcego odbywa się na dwóch poziomach. W 2015 r. będzie obowiązywał sprawdzian po szkole podstawowej oraz zostaną wprowadzone zmiany w pisemnym egzaminie maturalnym.
Podstawa programowa precyzyjnie określa, czego szkoła jest zobowiązana nauczyć ucznia o przeciętnych uzdolnieniach na każdym etapie kształcenia. Wiadomości i umiejętności, które uczniowie mają nabyć wyrażone są w języku wymagań.
W podstawie programowej opisane są szczegółowo: Cele kształcenia - wymagania ogólne oraz Treści nauczania -wymagania szczegółowe.

W nauczaniu języków obcych wymagania zapisane w podstawie programowej nawiązują do ESOKJ - Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (Common European Framework of reference for Languages: Learning, teaching, assessment) opracowanego w Radzie Europy. Dokument ten określa sześciostopniowy system poziomów biegłości (A1,A2, B1,B2, C1, C2)
Wymagania ogólne dla języka obcego składają się z 5 części – działań językowych:
  1. Znajomość środków językowych - WIEDZA
  2. Rozumienie wypowiedzi - RECEPCJA
  3. Tworzenie wypowiedzi - PRODUKCJA
  4. Reagowanie na wypowiedzi - INTERAKCJA
  5. Przetwarzanie wypowiedzi - MEDIACJA
Wymagania szczegółowe- treści nauczania i umiejętności – są rozwinięciem celów ogólnych na dwóch płaszczyznach - w języku mówionym i w języku pisanym.
Więcej :
Podstawa programowa

okladki-3.jpg

Egzamin gimnazjalny


Wypowiedź pisemna (wyłącznie w zestawie zadań na poziomie rozszerzonym)
Zadanie polega na napisaniu krótkiego (50–100 słów) tekstu użytkowego (listu prywatnego, wiadomości, e-maila) z elementami opisu, relacjonowania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania, opinii i uczuć itp., zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami podanymi w poleceniu. W każdym poleceniu podane są trzy elementy, które uczeń powinien rozwinąć w wypowiedzi.

OCENIANIE


każda wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora w następujących kryteriach:
• treść
• spójność i logika wypowiedzi
• zakres środków językowych
• poprawność środków językowych.

Za wypowiedź pisemną można uzyskać 25%

Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych
Treść. W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów z polecenia uczeń się odniósł w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym stopniu. Wypowiedź kwalifikuje się do jednego z pięciu poziomów zgodnie z poniższą tabelą.
Do ilu elementów
uczeń się odniósł
Ile elementów uczeń rozwinął

3
2
1
0
3
Poziom 4
Poziom 3
Poziom 2
Poziom 1
2

Poziom 2
Poziom 1
Poziom 1
1


Poziom 1
Poziom 0
0Poziom 0
Na przykład wypowiedź ucznia, który odniósł się do 2 elementów i oba rozwinął, zostanie zakwalifikowana do poziomu 2.

Spójność i logika wypowiedzi. W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako całość dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między zdaniami lub akapitami tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu wypowiedź jest klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowych myśli).

Poziom 2
wypowiedź jest w całości lub w znacznej większości spójna (logiczna)
zarówno na poziomie poszczególnych zdań, jak i całego tekstu
Poziom 1
wypowiedź zawiera usterki w spójności (logice) na poziomie
poszczególnych zdań oraz/lub całego tekstu
Poziom 0
wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna (nielogiczna);
zbudowana jest z trudnych do powiązania w całość fragmentów
Zakres środków językowych. W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie struktur leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi.

Poziom 2
zadowalający zakres środków językowych; oprócz środków językowych
o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań
Poziom 1
ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są
głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości
Poziom 0
bardzo ograniczony zakres środków językowych
w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację polecenia

Pod pojęciem „precyzyjne sformułowania” rozumiemy wyrażanie myśli z wykorzystaniem słownictwa swoistego dla tematu i unikanie słów oraz struktur o wysokim stopniu pospolitości, takich jak miły, interesujący, fajny, np. Kino mi się podoba, ponieważ w salach są wygodne fotele i duży ekran, zamiast Kino mi się podoba ponieważ jest duże i fajne. W precyzji wyrażania myśli mieści się również charakterystyczny dla danego języka sposób wyrażania znaczeń,np. There is a book on the table, zamiast On the table is a book; Дождьидётzamiast Дождьпадает; Im Kino gibt es vier Säle, zamiast Das Kino hat vier Säle; Ce soir, on s’appelle, zamiast Ce soir, on se téléphone; Este chico me cae bien, zamiast Me gusta este chico.

Poprawność środków językowych. W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi.

Poziom 2
brak błędów lub nieliczne błędy niezakłócające komunikacji,
lub nieliczne błędy sporadycznie zakłócające komunikację
Poziom 1
liczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie zakłócające komunikację
Poziom 0
Poziom 0 liczne błędy w znacznym stopniu zakłócające komunikację

Uwagi dodatkowe
1. Wypowiedź nie podlega ocenie, jeżeli jest
• nieczytelna
• całkowicie niezgodna z poleceniem
• niekomunikatywna dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie)
• odtworzona z podręcznika lub innego źródła (nie jest wówczas uznawana za wypowiedź sformułowaną przez zdającego).
2. Jeżeli wypowiedź zakwalifikowano do poziomu 0 w kryterium treści, we wszystkich pozostałych kryteriach należy ją również zakwalifikować do poziomu 0.
3. Jeżeli wypowiedź zakwalifikowano do poziomu 1 w kryterium treści, we wszystkich pozostałych kryteriach można ją również zakwalifikować najwyżej do poziomu 1.
4. Jeżeli wypowiedź zawiera 40 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryterium treści. W pozostałych kryteriach należy ją zakwalifikować do poziomu 0.
5. W ocenie poprawności środków językowych w wypowiedziach uczniów ze stwierdzoną dysleksją nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych.
na podstawie :
www.cke.edu.pl