Welcome to Zespół Szkół Nr11!

Zespół Szkół nr11 w JZ
Join a class NEXT MOVE 2
Język angielski

Klasa pierwsza Gimnazjum


Jeszcze żyjemy 22-DSCN0435.JPG, jeszcze wspominamy pobyt w Egipcie lub u babci, ale już plan lekcji został podany i pierwsze organizacyjne lekcje są za nami.

Nasza szkoła wprowadza nowoczesne metody nauczania odpowiednie dla edukacji XXI wieku. W poprzednich latach korzystaliśmy z interaktywnego podręcznika do języka angielskiego Access. W tym roku szkolnym robimy następny ruch, czyli NEXT MOVE w kontynuacji nauki języka angielskiego. Właśnie z tego podręcznika będziemy się uczyli. NEXT MOVE umożliwia nam odrabianie pracy domowej przy użyciu komputera. Najpierw jednak musimy zapisać się na kurs, join a class, czyli do swojej klasy. Aby to zrobić, na komputerze z dostępem do Internetu, musimy posiadać własną pocztę internetową, czyli e-mail. Każdy uczeń w swoim podręczniku posiada kod dostępu do eTextu. Od nauczyciela języka angielskiego otrzyma kod dostępu do swojej wirtualnej grupy. Na youtube możecie oglądnąć film instruktażowy jak zalogować się do MyEnglish Lab. Jeżeli ni wszystko zrozumieliście, nie martwcie się. Będziemy to robili wspólnie.

http://youtu.be/_1DoizOatg4

Zobacz także film instruktażowy MyEnglishLab.pl

http://www.myenglishlab.pl/index.php/homepage/newWitamy na stronach internetowych Zespołu Szkół Nr11. Enter-zs11 to wiki, czyli strony internetowe, poświęcone językom obcym. Obecnie w wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego, a gimnazjaliści dodatkowo niemieckiego.

Prezi_Reported speechDokumentacja szkolna


PODSTAWA PROGRAMOWA . JĘZYKI OBCE

Minister Edukacji określił zakres celów oraz treści kształcenia w Rozporządzeniu o podstawie programowej kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r.)

Kształcenie podzielone jest na cztery etapy:

I – klasy 1-3 szkoły podstawowej

II – klasy IV-VI szkoły podstawowej

III – gimnazjum

VI – szkoły ponadgimnazjalne

Podstawa programowastanowi podstawę przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych (standardów egzaminacyjnych). Egzamin gimnazjalny z języka obcego odbywa się na dwóch poziomach. W 2015 r. będzie obowiązywał sprawdzian po szkole podstawowej oraz zostaną wprowadzone zmiany w pisemnym egzaminie maturalnym.

Podstawa programowa precyzyjnie określa, czego szkoła jest zobowiązana nauczyć ucznia o przeciętnych uzdolnieniach na każdym etapie kształcenia. Wiadomości i umiejętności, które uczniowie mają nabyć wyrażone są w języku wymagań.

W podstawie programowej opisane są szczegółowo: Cele kształcenia - wymagania ogólne oraz Treści nauczania -wymagania szczegółowe.

W nauczaniu języków obcych wymagania zapisane w podstawie programowej nawiązują do ESOKJ - Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (Common European Framework of reference for Languages: Learning, teaching, assessment) opracowanego w Radzie Europy. Dokument ten określa sześciostopniowy system poziomów biegłości (A1,A2, B1,B2, C1, C2)

Wymagania ogólne dla języka obcego składają się z 5 części – działań językowych:
 1. Znajomość środków językowych - WIEDZA
 2. Rozumienie wypowiedzi - RECEPCJA
 3. Tworzenie wypowiedzi - PRODUKCJA
 4. Reagowanie na wypowiedzi - INTERAKCJA
 5. Przetwarzanie wypowiedzi - MEDIACJA

Wymagania szczegółowe- treści nauczania i umiejętności – są rozwinięciem celów ogólnych na dwóch płaszczyznach - w języku mówionym i w języku pisanym.

Więcej : Podstawa programowa


okladki-3.jpg
okladki-3.jpgEgzamin gimnazjalny


Wypowiedź pisemna (wyłącznie w zestawie zadań na poziomie rozszerzonym)

Zadanie polega na napisaniu krótkiego (50–100 słów) tekstu użytkowego (listu prywatnego, wiadomości, e-maila) z elementami opisu, relacjonowania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania, opinii i uczuć itp., zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami podanymi w poleceniu. W każdym poleceniu podane są trzy elementy, które uczeń powinien rozwinąć w wypowiedzi.
OCENIANIE

każda wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora w następujących kryteriach:

• treść

• spójność i logika wypowiedzi

• zakres środków językowych

• poprawność środków językowych.

Za wypowiedź pisemną można uzyskać 25%


Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych

Treść. W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu elementów z polecenia uczeń się odniósł w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych elementów rozwinął w zadowalającym stopniu. Wypowiedź kwalifikuje się do jednego z pięciu poziomów zgodnie z poniższą tabelą.

Do ilu elementów
uczeń się odniósł
Ile elementów uczeń rozwinął

3
2
1
0
3
Poziom 4
Poziom 3
Poziom 2
Poziom 1
2

Poziom 2
Poziom 1
Poziom 1
1


Poziom 1
Poziom 0
0Poziom 0

Na przykład wypowiedź ucznia, który odniósł się do 2 elementów i oba rozwinął, zostanie zakwalifikowana do poziomu 2.

Spójność i logika wypowiedzi. W ocenie spójności bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu tekst funkcjonuje jako całość dzięki jasnym powiązaniom (np. leksykalnym, gramatycznym) wewnątrz zdań oraz między zdaniami lub akapitami tekstu. W ocenie logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu wypowiedź jest klarowna (np. czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowych myśli).

Poziom 2
wypowiedź jest w całości lub w znacznej większości spójna (logiczna)
zarówno na poziomie poszczególnych zdań, jak i całego tekstu
Poziom 1
wypowiedź zawiera usterki w spójności (logice) na poziomie
poszczególnych zdań oraz/lub całego tekstu
Poziom 0
wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna (nielogiczna);
zbudowana jest z trudnych do powiązania w całość fragmentów

Zakres środków językowych. W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie struktur leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi.

Poziom 2
zadowalający zakres środków językowych; oprócz środków językowych
o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań
Poziom 1
ograniczony zakres środków językowych; w wypowiedzi użyte są
głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości
Poziom 0
bardzo ograniczony zakres środków językowych
w znacznym stopniu uniemożliwiający realizację polecenia

Pod pojęciem „precyzyjne sformułowania” rozumiemy wyrażanie myśli z wykorzystaniem słownictwa swoistego dla tematu i unikanie słów oraz struktur o wysokim stopniu pospolitości, takich jak miły, interesujący, fajny, np. Kino mi się podoba, ponieważ w salach są wygodne fotele i duży ekran, zamiast Kino mi się podoba ponieważ jest duże i fajne. W precyzji wyrażania myśli mieści się również charakterystyczny dla danego języka sposób wyrażania znaczeń,np. There is a book on the table, zamiast On the table is a book; Дождьидётzamiast Дождьпадает; Im Kino gibt es vier Säle, zamiast Das Kino hat vier Säle; Ce soir, on s’appelle, zamiast Ce soir, on se téléphone; Este chico me cae bien, zamiast Me gusta este chico.

Poprawność środków językowych. W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi.

Poziom 2
brak błędów lub nieliczne błędy niezakłócające komunikacji,
lub nieliczne błędy sporadycznie zakłócające komunikację
Poziom 1
liczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie zakłócające komunikację
Poziom 0
Poziom 0 liczne błędy w znacznym stopniu zakłócające komunikację


Uwagi dodatkowe

1. Wypowiedź nie podlega ocenie, jeżeli jest

• nieczytelna

• całkowicie niezgodna z poleceniem

• niekomunikatywna dla odbiorcy (np. napisana fonetycznie)

• odtworzona z podręcznika lub innego źródła (nie jest wówczas uznawana za wypowiedź sformułowaną przez zdającego).

2. Jeżeli wypowiedź zakwalifikowano do poziomu 0 w kryterium treści, we wszystkich pozostałych kryteriach należy ją również zakwalifikować do poziomu 0.

3. Jeżeli wypowiedź zakwalifikowano do poziomu 1 w kryterium treści, we wszystkich pozostałych kryteriach można ją również zakwalifikować najwyżej do poziomu 1.

4. Jeżeli wypowiedź zawiera 40 słów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryterium treści. W pozostałych kryteriach należy ją zakwalifikować do poziomu 0.

5. W ocenie poprawności środków językowych w wypowiedziach uczniów ze stwierdzoną dysleksją nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych.

na podstawie :

www.cke.edu.plWho was Korczak? Kim był Korczak?

Dzień 19 grudnia 2012 r. został ogłoszony w naszej szkole Dniem Korczaka. Odbyło się podsumowanie kilkumiesięcznych działań związanych z Januszem Korczakiem. Uczniowie wzięli udział w konkursach związanych z działalnością tego pedagoga i jego walką o prawa dziecka. Nauczycielki języka angielskiego - Danuta Radomska-Filipek i Angelika Augustyn - oraz niemieckiego – Katarzyna Madeksza - przygotowały quiz w tych językach. Pytania dotyczyły życia i działalności Korczaka. Sześć zespołów poliglotów z gimnazjum dzielnie walczyło o nagrody ufundowane przez Wydawnictwo EGIS. Pytania były nieco podchwytliwe; test wyboru zawierał pytania, na które mogła być jedna odpowiedź prawdziwa lub dwie, a nawet trzy.
Ku zaskoczeniu wszystkich uczestników, najlepszą drużynę wystawiła klasa IB. Zwycięzcami zostali: Karolina Dziekanowska, Antoni Kot i Łukasz Świerczyna.
Konkursom w języku polskim, angielskim i niemieckim towarzyszyła wystawa rysunków, które wpłynęły na konkurs „Janusz Korczak naszym natchnieniem”. Były to propozycje ilustracji okładki książki „Król Maciuś pierwszy”. Z powodu choroby nauczycielki plastyki, pani Anny Orłowskiej –Zyzało, organizatorki konkursu plastycznego, postanowiono przeprowadzić głosowanie. Uczniowie klasy IA zdecydowaną większością głosów wybrali ilustrację oddającą ducha ich epoki – Król Maciuś zamiast berła trzyma elektryczną gitarę.

Korczak’s Quiz

DSCN0110.JPG
DSCN0110.JPG

 1. Janusz Korczak was
  1. a doctor
  2. a journalist
  3. a writer.

 1. He was born in Warsaw in
  1. 1897
  2. 1997
  3. 2007

 1. His father was a
  1. businessman
  2. director
  3. lawyer

 1. Korczak studied
  1. Medicine
  2. Foreign languages
  3. Journalism

 1. He travelled to
  1. Germany and Switzerland
  2. England and France
  3. Palestine

 1. Janusz Korczak was a nick (pen) name. His real name was
  1. Heryk Silver
  2. Henryk Goldszmit
  3. Henryk Stevenson

 1. Korczak’s famous book is titled
  1. King Matt the First
  2. King Lion
  3. King Kong

 1. Another famous wizard hero of Korczak’s novel is called
  1. Harry Potter
  2. Merlin
  3. Kaytek

 1. An orphan is a child who has no
  1. toys
  2. parents
  3. CDs

 1. Korczak took care of
  1. rich children
  2. all children
  3. poor children

 1. He became director of
  1. a Jewish orphanage
  2. a German orphanage
  3. a Polish orphanage

 1. Children in Korczak’s orphanage had their own
  1. a parliament
  2. a court
  3. a newspaper

 1. Old Doctor had his own
  1. radio programme
  2. TV programme
  3. The Internet website

 1. Korczak promoted the rights of children
  1. to receive love
  2. to receive chocolate
  3. to have secrets

 1. Janusz Korczak was murdered by the Nazis in Treblinka because
  1. He was Jew
  2. He didn’t want to leave his children
  3. He was a doctor.
  _
Useful links:
Janusz Korczak, UE


http://en.wikipedia.org/wiki/File:Little_King_Macius.jpg
Little_King_Macius.jpg
Little_King_Macius.jpg

KORCZAK I KRÓL


Janusz Korczak (1897-1942) was a Polish physician and educator. He loved children, especially the poorest ones who lived in tragic conditions. Korczak was not only a doctor but also a director of Dom Sierot. It was an orphanage for Jewish children in Warsaw. It was a very special institution because children had their own parliament, court and newspaper. Janusz Korczak didn’t leave his orphan children during the World War II and was killed at Treblinka along with the children.
Janusz Korczak was also a writer. He wrote over 20 books. He is famous for his books for children. The most well-known book is King Matt the First. It was published in 1922.

The book was as popular in Poland as Peter Pan in the English –speaking countries. King Matt the First is the story of a boy who becomes king and sets out to reform his kingdom. He wants to improve life for the children. Matt wants children all over the world have their rights. King Matt has good intentions but he has no experience. For example, he orders that all children should get a piece of chocolate at the end of each day. King-boy makes a lot of mistakes. He has no wise adviser to help him govern. He puts his ministers into jail. The consequences of king Matt’s decisions are different what he expects. Matt’s greedy neighbour kings become jealous of his success and the war breaks up. Finally King Matt is made to live on a desert island.

http://en.wikipedia.org/wiki/King_Matt_the_First
http://korczak.com/Biography/kap-13.htm
http://www.przystanekkorczak.pl/promuj-korczaka/

Declaration of Children's Rights

Korczak said:
"Love the child, not just your own."
"Children are not people of tomorrow; they are people today."
"A child is not a lottery ticket, marked to win the main prize."
"There are no more fools among children than among adults."
drf

janusz-korczak-2012-hp.jpg
janusz-korczak-2012-hp.jpg


7 października 2012r. wyszukiwarka stron internetowych Google zaprezentowała swój słynny napis w takiej oto formie. Napis informuje, że jest to ROK JANUSZA KORCZKA. Kliknięcie na obrazek powoduje wyświetlenie całej listy adresów internetowych związanych z Korczakiem m.in.: http://en.2012korczak.pl/, http://2012korczak.pl/